Upisi u Dječji vrtić Đakovo

U Dječjem vrtiću Đakovo ostvaruju se sljedeći odgojno-obrazovni programi za djecu rane i predškolske dobi:

  1. Redoviti cjelodnevni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu (jaslice i vrtić),
  1. Posebni programi;

    – Kraći program ranog učenja engleskog jezika,   

    – Kraći dramsko-scenski program rada – igraonica,

  1. Program predškole, odnosno javnih potreba, za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja (u trajanju do 250 sati).

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Vrtić može izvoditi programe sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe uz suglasnost Osnivača i ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Upis djece uvjetuje se urednim cijepljenjem sukladno Provedbenom programu obveznog cijepljenja u Hrvatskoj, tzv. „Kalendaru cijepljenja“, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja što roditelji dokazuju liječničkom dokumentacijom.

Upisi se provode u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Đakovo, Planom upisa, Odlukom o upisu i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Đakovo.

          U Redoviti program jaslica upisuju se djeca od navršene jedne dobne godine do navršenja treće dobne godine, dok se u redoviti program vrtića upisuju djeca od navršene treće dobne godine do polaska u osnovnu školu.

U Redoviti program vrtića integriran je Program predškole za djecu-korisnike u godini prije polaska u osnovnu školu.

            Redoviti program u Dječjem vrtiću Đakovo provodi se u ukupno 19 odgojno-obrazovnih skupina raspoređenih u 4 vrtićke kuće. Program se provodi kao cjelodnevni (u trajanju od deset sati).

            Radno vrijeme Vrtića nastojimo maksimalno prilagoditi potrebama roditelja pa osiguravamo jutarnje dežurstvo u većini naših vrtićkih kuća već od 5:30 sati. Organiziran je i smjenski boravak (tjedni ili dnevni boravak do 19 sati) koji se provodi u vrtićkoj kući Vila. Odgojno-obrazovne skupine koje formiramo u Dječjem vrtiću Đakovo sastavljene su od djece različitih uzrasta, odnosno najčešće su mješovite (heterogene). Broj formiranih jasličkih i vrtićkih skupina ovisi o potrebama za istima.      

Vrtić sukladno slobodnim smještajnim kapacitetima, odnosno slobodnim upisnim mjestima, organizira upise u odgojno-obrazovne programe rada. Najviše djece upisuje se na upisnom roku za pohađanje Vrtića od početka pedagoške godine koji je uglavnom u svibnju (iznimno u travnju ili lipnju), a mogući su i naknadni upisni rokovi tijekom pedagoške godine ukoliko se oslobode upisna mjesta ili vrtić poveća smještajne kapacitete. Za svaki upisni rok objavljujemo JAVNI POZIV na našoj internet stranici, na ulaznim vratima svih vrtićkih kuća i

glavnoj oglasnoj ploči u upravnoj zgradi (L. Botića 7/a, Đakovo).

            Zahtjeve za upis djece u Redoviti cjelodnevni program Vrtića (jaslice i vrtić) roditelji podnose putem sustava e-Upisi. Sve detalje objavljujemo u Javnom pozivu, a za sve dodatne informacije pozivamo roditelje/skrbnike da nam se obrate pozivom, e-mailom ili osobnim dolaskom. Niže možete preuzeti Upute za korištenje sustava.

Vrtić osigurava prednost pri upisu na način utvrđen Zakonom i Odlukom Osnivača.

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prednosti, odnosno kriterija koje je potrebno dokazati predajom upisne dokumentacije, a u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Đakovo.

            Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis.

         Po prihvaćenom zahtjevu za upis, roditelj je dužan dostaviti fotokopiju Iskaznice imunizacije, a prije polaska djeteta u Vrtić potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta dobivenu od djetetova pedijatra.

Roditelji su dužni sklopiti ugovor s Vrtićem. Ugovor potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

           Provode se od listopada do kraja svibnja iduće kalendarske godine.

            KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

            U Program se uključuju djeca od navršene treće godine života do polaska u školu. Program je organiziran u skladu sa zainteresiranošću roditelja, odnosno djece, jednom ili dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta.

Ukoliko Vrtić omogući pohađanje programa za djecu koja pohađaju Redoviti program i/ili Program predškole na području Grada Đakova, Zahtjevi za upis se podnose putem potpisivanja obrasca u kutiću za roditelje u rujnu.

Ukoliko Vrtić omogući pohađanje programa za djecu koja nisu polaznici Redovitog programa ili Programa predškole, o tome objavljuje JAVNI POZIV na našoj internet stranici, na ulaznim vratima svih vrtićkih kuća i glavnoj oglasnoj ploči u upravnoj zgradi (L. Botića 7/a, Đakovo). Očekivano vrijeme objave upisnog roka je rujan, ali i od tada nadalje, tijekom godine, moguće je predati Zahtjev za upis u upravi vrtića ili putem e-maila na adresu upisiuvrtic@gmail.com.

            KRAĆI DRAMSKO-SCENSKI PROGRAM RADA – IGRAONICA

           Program je namijenjen djeci od navršene tri godine života do polaska u školu. Provodi se dva puta tjedno u trajanju od 2 sata u vrtićkoj kući Vila.

            Zahtjeve za upis djece u Igraonicu za pohađanje od listopada roditelji podnose na svibanjskom upisnom roku (isti je moguće provoditi u travnju ili lipnju), ali ih je moguće podnijeti i nakon toga, odnosno tijekom cijele godine.

Zahtjev je moguće preuzeti i predati u upravi vrtića (L. Botića 7/A, između 8 i 15 sati) ili ga pronaći ispod ove objave i poslati na e-mail adresu upisiuvrtic@gmail.com. Ako se ukaže potreba za prilaganjem dodatne dokumentacije, Vrtić će o tome osobno obavijestiti roditelje koji su predali Zahtjev.

Po prihvaćanju zahtjeva za upis djeteta u igraonicu, roditelj je dužan dostaviti fotokopiju Iskaznice imunizacije te nakon toga sklopiti s Vrtićem ugovor. Ugovor potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

Prije polaska djeteta u vrtić potrebno je dostaviti liječničku potvrdu.

Za ostvarenje Programa potrebno je minimalno 15 polaznika.

PROGRAM PREDŠKOLE za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja (u trajanju do 250 sati)

            Program predškole provodi se u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja sljedeće kalendarske godine. Program traje do 250 sati kroz godinu, odnosno dva ili tri puta tjedno po dva i pol sata.

            U organizaciji Dječjeg vrtića Đakovo Program predškole provodi se na tri mjesta održavanja u gradu Đakovu, u prigradskim naseljima Piškorevci, Budrovci, Đurđanci, Kuševac, Široko Polje, Ivanovci i Selci Đakovački te u susjednim općinama Trnava, Levanjska Varoš, Viškovci i Drenje (uključujući Potnjane).

            Program predškole osigurava svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Zahtjeve za upis djece u Programe predškole roditelji podnose u svibnju u upravi Vrtića, u mjestu održavanja Programa ili na e-mail adresu upisiuvrtic@gmail.com

Po predaji Zahtjeva za upis u program predškole i obveznog dokazivanja zdravstvenog i cijepnog statusa djeteta, dijete za koje je ovaj Zahtjev podnesen, a koje je obveznik pohađanja predškole, direktno ostvaruje pravo na upis u Program predškole u trajanju do 250 sati.

AKTUALNOSTI:

Poštovani,
na sljedećoj poveznici možete preuzeti Odluku o rezultatima upisa za naknadni upisni rok: listopad 2023.g

Poštovani,
na sljedećoj poveznici možete preuzeti Odluku o rezultatima upisa za 2023./2024. pedagošku godinu; upisni rok: svibanj 2023. godine.

Scroll to top