Projekti Botić

Prijateljstvo – projekt kuće u 2020./2021. pedagoškoj godini

Ne hodaj ispred mene, možda te neću slijediti.
Ne hodaj iza mene, možda te neću voditi.
Hodaj pokraj mene i samo budi moj prijatelj.”
Albert Camus

PROJEKT: Prijateljstvo

DULJINA PROJEKTA: pedagoška godina 2020./2021.

IZVOĐAČ PROJEKTA: djeca svih odgojnih skupina i njihovi odgojitelji vrtićke kuće “Botić”

CILJ PROJEKTA: stjecanje novih saznanja i unapređivanje socio-emocionalnog razvoja djece, kroz prepoznavanje vlastitih osjećaja te stvaranje uvjeta za igru kroz zajedničke aktivnosti i suradnju.

MJESTO PROVOĐENJA: sobe dnevnog boravka, vanjski prostor vrtića, sportska dvorana.

SURADNICI: roditelji, ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, zdravstvena voditeljica te vanjski suradnici važni za realizaciju projekta.

ZADACI PROJEKTA:

 • stvarati osjećaja empatije (prepoznavanje i postavljanje odnosa prema drugom, suosjećanje, briga o mlađima, bolesnima, prirodi i životinjskom svijetu)
 • razvijati toleranciju (zanimanje za druge, poštovanje)
 • stvarati pozitivnu sliku o sebi te razvijati samopouzdanje
 • razvijati složene senzorne vještine i preciznost (kroz razne likovne i istraživačke aktivnosti)
 • stjecati iskustva i spoznaje o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini (upoznavanje sa zanimanjima – liječnik, medicinska sestra)
 • njegovati zajedništvo, osjećaj prihvaćenosti i osjećaj o pripadanju

PLAN PROJEKTA:
Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima.

Tjelesni i psihomotorni razvoj:

 • svakodnevno boraviti na svježem zraku, te motivirati i poticati dijete na sve oblike kretanja prilagođene vremenskim uvjetima
 • razvijati sposobnost koordinacije pokreta kod svih vrsta kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, penjanje, skakanje) kroz timsku igru košarke i nogometa
 • poticati pravilno držanje tijela I koordinacije pokrata ruku i nogu putem ritma, glazbe i plesa, aktivnostima: “ne rugaj se”, “ljudski valovi”, “u ogledalu”
 • razvijati i jačati motoričku sposobnost manipulacije šakom i prstima šake kroz aktivnost “šaramo i prstima stvaramo”
 • razvijati sposobnosti taktilnog osjeta, osvještavanje i korištenje svih osjetila, aktivnostima “Imaš pravo pogriješiti”, “Uhvati-dodaj”

Socio-emocionalni razvoj:

 • stvarati osjećaj o pripadanju i prihvaćanju, te stvarati pozitivnu emocionalnu vezu između djece i odgojitelja
 • razvijati pozitivnu sliku o sebi kroz razgovore na temu “Tko sam ja”, “Tko smo mi”, “Što mogu – što ne mogu”, “Što volim – što ne volim”
 • raditi na prepoznavanju i imenovanju svojih i tuđih osjećaja, prosocijalno ponašanje – spremnost na pomoć, dijeljenje s drugima
 • razvijati sposobnost djeteta za druženjem, dogovorom i suradnjom kroz društvene igre s pravilima “Memori” I “Čovječe ne ljuti se”

Spoznajni razvoj:

 • razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima i pojavama, aktivnostima “Pronađi isto”, “Čarobna vrećica”
 • poticanje djece na svakodnevne interakcije s različitim sadržajima učenja – glazbenim, matematičkim, prirodoslovnim, jezičnim, npr: “znakovni jezik”
 • razvijati interes za drugu djecu s različitom kulturom i tradicijom, aktivnostima “Putujemo na druge kontinente”, “Nepoznati prijatelj”
 • stvaranje situacija u kojima se razvija spoznaja o potrebi i važnosti brige za sebe i okolinu, aktivnostima “Snježna gruda”

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo:

 • razvijati i njegovati komunikaciju bogatu emocionalnim dijalogom, npr: “Boje prijateljstva”
 • poticati različite oblike kreativnog izražavanja i stvaranja glasom, plesom, aktivnostima “Šareni svijet”, “Ja stvaram svoju izreku o prijateljstvu”
 • podržavati i poticati samoinicijativnost u imenovanju i opisivanju promatranog predmeta, pojava, zbivanja i radnje aktivnošću “Moj prijatelj”
 • razvijati radoznalost i aktivno – istraživačko ponašanje u okolini i ekološke svijesti – “Moj prijatelj”
 • poticati razvoj dječjeg shvaćanja koncepta čitanja, pisanja, računanja – “Dijeli s drugima”

ZADAĆA ODGOJITELJA NA PROJEKTU:

 • uputiti roditelje u projekt kuće i uključiti ih u provedbu
 • poticati roditelja na aktivnosti s djecom kod kuće
 • prirema aktivnosti, aplikacija, didaktičke opreme i slično

Suradnja s roditeljima:

 • potaknuti roditelje na sudjelovanje u prikupljanju namirnica sa socijalnu trgovinu u Đakovu
 • poticati roditelje da pronalaze ili se prisjete nekih igara svoga djetinjstva i pokažu ih svojoj djeci

Vrednovanje aktivnosti:
Tijekom provedbe projekta pratit će se izjave djece o pitanjima vezanim za obitelj, darivanje, ljubav, prijateljstvo. Utvrdit će se razlika u odgovorima na početku i na kraju provedbe projekta, kroz razgovor s djecom i njihove radove.

Put oko svijeta – projekt kuće

PROJEKT: „Put oko svijeta“

TRAJANJE PROJEKTA: Pedagoška godina 2019./2020.

PROJEKT PROVODE: Djeca i odgojitelji vrtića

CILJ PROJEKTA: Upoznavanje djece s kontinentima, načinom života, običajima naroda tih krajeva

MJESTO PROVOĐENJA: SDB, terasa, dvorište, gradska knjižnica, izlet u Osijek, ZOO vrt, tržnica

SURADNICI: Turistička zajednica grada Đakova, Župa – Župni dvor, Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo, Muzej grada Đakova

ZADACI PROJEKTA:

 • proširivati i obogaćivati spoznaju o svijetu, planetu, kontinentu
 • razvijati pozitivan stav i odnos prema drugim narodima drugačijeg izgleda, jezika, potreba
 • razvijati slušnu osjetljivost za glazbu, ritam, folklor drugih naroda

PLAN PROJEKTA

Aktivnosti i sadržaji vezani uz ovaj projekt planirani su po razvojnim područjima.

Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • poticati aktivnosti koordinacije, pokreta u kretanju kroz oblike i formacije kola, samostalno i u paru (CD – glazba naroda svijeta)
 • poticati aktivnosti za razvoj ravnoteže putem kretanja po neravnoj površini, kosini, po površinama različite tvrdoće (pijesak, voda, lišće), uskoj površini (različiti geografski položaji)
 • razvijati motoričke sposobnosti šake i prstiju šake kroz aktivnosti šivanja, rezanja, nizanja, bojanja, vezanjem vrpce, konopca, oblikovanjem tijesta, plastelina, blata (izrada nakita, detalja s obuće, odjeće i sl.)

Spoznajni razvoj

 • poticati razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja (s naglaskom na s divergentno) kroz čitanje različitih priča, korištenje enciklopedija, igra „Ispričaj priču“, opisivanje
 • razvijati spoznaju o sveukupnom odnosu elemenata prirodnog okruženja uključujući čovjeka (klimatske promjene, različite klime), knjige, enciklopedije
 • razvijati sposobnosti uočavanja uzajamnog odnosa biljnog i životinjskog svijeta putem aktivnosti čitanja knjiga, tekstova, enciklopedija, istraživačkih aktivnosti, promatranja, opisivanja
 • poticati na aktivnosti putem imitativnih i eksperimentalnih igara u području prilagođavanja čovjeka različitim okruženjima
 • razvijati intelektualne sposobnosti operiranja brojčanim, težinskim i dužinskim veličinama kroz različite manipulativne i natjecateljske igre te istraživačke aktivnosti

Socioemocionalni razvoj

 • poticati na slobodan izbor različitih sadržaja u aktivnostima te njihovim trajanjima (ovisno o njegovim potrebama)
 • razvijati kompetentnost
 • poboljšavati spoznaju kod djeteta u pojmovima važnim za njegove socijalne odnose (emocionalna stanja ljudi, ponašanja)
 • razvijati kod djeteta osjećaj pripadnosti, socijalizacije kroz radno – praktične aktivnosti putem dogovora i suradnje
 • poticati dijete na aktivnosti opažanja, sudjelovanja i prorađivan ja u području izražavanja emocija kroz različite imitativne igre, igre uloga, dramatizaciju priča (lutka na štapu)
 • poticati kod djeteta osjetljivost za ljude u potrebi: prikupljanje donacija, UNICEF, Misije, sudjelovanje u humanitarnim akcijama

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

 • poticati dijete na verbalno izražavanje putem aktivnosti pričanja, prepričavanja, opažanja, svakodnevne komunikacije
 • poticajnim pitanjima potaknuti kod djece aktivnost odgovaranja na ista
 • učenje stranog jezika u vrtiću (engleski jezik), jezik drugog naroda
 • poticati kod djeteta sposobnost ustrajnosti u konstruiranju pomoću lego kocaka, velikih elemenata. neoblikovanog materijala
 • poticati dijete na što kreativnije likovno izražavanje i stvaranje koristeći što bogatije i raznovrsnije likovne materijale (kreda, olovka, tempera, spužva, glina, pijesak)
 • proširivati djetetov vokabular novim riječima te različitim vrstama riječi (pridjevi, prijedlozi) uz upotrebu lutke na štapu

ZADAĆE ODGOJITELJA NA PROJEKT:

 • prikupiti potrebne materijale za rad (likovne, istraživačke aktivnosti)
 • upoznati roditelje s projektom i uključiti ih u provedbu projekta
 • organizirati posjete knjižnici, muzeju, ZOO vrt Osijek i ostalim mjestima
 • pozvati pomorca u posjet djeci u vrtiću (iskustva s putovanja po svijetu)

Suradnja s roditeljima

 • aktivnosti putem radionica, razmjene knjiga, razglednica, prospekata i sl.
 • roditeljski sastanci
 • putem radionica izrađivati kartu svijeta, prijevozna sredstva, globus i dr.
 • posjet djece roditeljima na radnom mjestu
 • volontiranje roditelja u skupini

Vrednovanje aktivnosti

Praćenje aktivnosti djece kroz evidencijske obrasce. Rezultat ovoga projekta je zajedničko zadovoljstvo roditelja, djece i odgojitelja.

Scroll to top