Programi

U Dječjem vrtiću Đakovo realiziraju se sljedeći programi:

 • REDOVITI (PRIMARNI) PROGRAMI
 • POSEBNI PROGRAMI
 • PROGRAM PREDŠKOLE

REDOVITI (PRIMARNI, 10-SATNI) ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Dječji vrtić Đakovo ustanova je u kojoj se provodi redoviti program predškolskog odgoja u dva osnovna organizacijska oblika:

 • jaslice – od prve do treće godine života djeteta
 • vrtić – od treće godine do polaska u školu

Redoviti (primarni) program u Dječjem vrtiću Đakovo provodi se u ukupno 17 odgojno-obrazovnih skupina raspoređenih u 4 vrtićke kuće. Program se provodi kao cjelodnevni (u trajanju od deset sati), a namijenjen je djeci od navršene prve godine života do polaska u školu. Program provode odgojitelji predškolske djece koji, u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom vrtića, rade na pravodobnom prepoznavanju i zadovoljavanju dječjih potreba i poticanju razvoja svakog pojedinog djeteta.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje, stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobne odnose, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Organiziran je i smjenski boravak (tjedni ili dnevni boravak do 19:00) koji se provodi u vrtićkoj kući Vila. Odgojno-obrazovne skupine koje formiramo u Dječjem vrtiću Đakovo sastavljene su od djece različitih uzrasta, odnosno najčešće su mješovite. Broj formiranih jasličkih i vrtićkih skupina ovisi o potrebama za istima.

Upisi djece rane i predškolske dobi u redoviti program vrše se svake godine u mjesecu svibnju, tijekom dva tjedna. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Obavijest o upisima u 2021./2022. pedagošku godinu možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: https://djecjivrticdjakovo.hr/upis-djece-u-djecji-vrtic-dakovo-za-2021-2022-pedagosku-godinu/

Potrebna dokumentacija za upis u redoviti (primarni) program

Zahtjev za upis djeteta u primarni program

Odluka o upisu za 2021./2022. pedagošku godinu

POSEBNI PROGRAMI

 1. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

  Cilj Programa je omogućiti svakom djetetu maksimalan razvoj njegovih potencijala, doprinijeti razvoju osjetljivosti za engleski jezik, ostvarenju njegovih postignuća u usvojenosti rječnika, jezičnih struktura i vještina temeljne komunikacije djeteta u skupini na engleskom jeziku, s naglaskom na utjecaj na cjeloviti rast i razvoj djeteta.

  U Program su uključena djeca od navršene treće godine života do polaska u školu. Program je organiziran u skladu sa zainteresiranošću roditelja, odnosno djece, dva ili tri puta tjedno izvan redovitog programa i programa predškole u trajanju od 45 minuta.

 2. KRAĆI PROGRAM KREATIVNOG STVARALAŠTVA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI – IGRAONICA

  Cilj Programa je podržavanje spontanog dječjeg stvaralaštva i individualnih sposobnosti izražavanja u različitim aktivnostima vezanim uz stvaralaštvo. Također, zadaće Programa su razvijanje svijesti o sebi, osjećaja važnosti i posebnosti, međusobnog poštovanja, razvoj osjećaja samokontrole kao i razvoj govora i komunikacije.

  Program je namijenjen djeci od navršene tri godine života do polaska u školu, a provodi se izvan redovitog programa i programa predškole, dva puta tjedno u trajanju od 2 sata.

Upisi djece u igraonicu vrše se tijekom mjeseca svibnja, dok se upisi u program ranog učenja engleskog jezika odvijaju početkom pedagoške godine, u rujnu i listopadu. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.
 

PLAN RAZVOJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA PRI DJEČJEM VRTIĆU ĐAKOVO

Programi koje u dogledno vrijeme planiramo ponuditi:

 1. Integrirani program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi (u sklopu redovitog programa rada)
 2. Integrirani program ranog učenja engleskog jezika (u sklopu redovitog programa rada)
 3. Sportski program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 4. Eko program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 5. Etno program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 1. INTEGRIRANI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI (U SKLOPU REDOVITOG PROGRAMA RADA)

Cilj katoličkog vjerskog odgoja je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi i prema drugima te, na poseban način, prema Bogu, kroz vrednote Evanđelja.

Program katoličkog vjerskog odgoja bit će integriran u redoviti odgojno-obrazovni program rada vrtića u skupine za koje osiguramo specifične uvjete koje ovaj program mora zadovoljiti, a koji su propisani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U Program će biti moguće uključiti djecu u dobi od 3 do 7 godina, a vodit će ga odgojitelji u vjeri sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem pri Katoličko-bogoslovnom fakultetu.

U pedagoškoj godini 2020./2021., verifikaciju „Programa katoličkog vjerskog odgoja Dječjeg vrtića Đakovo“ pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja doveli smo do maksimalno mogućeg stupnja završenosti. Za nastavak ishođenja potrebnog odobrenja od strane MZO čekamo završetak edukacije za provedbu Programa koji pohađa nekoliko odgojiteljica-djelatnica našeg vrtića. Osiguranjem stručnog kadra za provođenje Programa zadovoljit ćemo uvjet koji je potreban da bi mogli provoditi Program i tada će nam Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobriti njegovo provođenje. Za isti pripremamo potrebne prostorno-materijalne uvjete koje će, nakon odobrenja od strane MZO, nadležni provjerom utvrditi.

 1. INTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA (U SKLOPU REDOVITOG PROGRAMA RADA)

Cilj Programa je stvaranje adekvatnih poticaja i okruženja za cjelokupni razvoj djeteta, posebno onih kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.

Program će se temeljiti na zadaćama koje polaze od humanističke koncepcije odgojno – obrazovnog rada, a od specifičnih zadaća izdvajamo: razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik, poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi,  poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem te razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku.

Program će biti integriran u redoviti odgojno-obrazovni program rada vrtića u skupine za koje osiguramo specifične uvjete koje ovaj program mora zadovoljiti, a koji su propisani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U Program će biti moguće uključiti djecu u dobi od 3 do 7 godina, a vodit će ga odgojitelji s dodatnom izobrazbom engleskog jezika.

Za realizaciju ovog programa potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog ministarstva, a od specifičnih uvjeta potrebno je osposobiti zainteresirane odgojitelje koji su djelatnici našeg vrtića. Priprema potrebne dokumentacije je u tijeku i u pedagoškoj godini 2021./2022. plan je istu uputiti u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 1. SPORTSKI PROGRAM – KRAĆI I INTEGRIRANI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Ciljevi Programa su pravilan rast i razvoj djeteta, razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, brzina, snaga, ravnoteža, gibljivost), usvajanje motoričkih znanja različitih sportova, te poticanje pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju, sportu i zdravom načinu života.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

 1. EKO PROGRAM – KRAĆI I INTEGRIRANI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Ciljevi programa su razvoj ekološke osjetljivosti, aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju, razumijevanje prirodnih procesa i njihove ovisnosti te razvijanje pozitivnih stavova prema okolišu, a provodit će ga educirani odgojitelji.

Program eko grupe bit će obogaćen sadržajima odgoja za održivi razvoj s ciljem razvijanja ekološke osjetljivosti i aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

 1. ETNO PROGRAM– KRAĆI I INTEGRIRANI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Temeljni cilj ovog programa je osigurati stvaranje djeci prilagođenog i bogatog okruženja koje će poticati djetetov cjelovit i pravilan razvoj te omogućiti zadovoljenje djetetove potrebe za čuvanjem i razvijanjem nacionalne, duhovne i materijalne te prirodne baštine.

Program će biti namijenjen djeci od treće godine do polaska u školu. Cilj je razvijati u djece osjećaj pripadnosti i ljubavi prema hrvatskoj tradicijskoj kulturnoj i duhovnoj baštini. Program će provoditi stručno educirani odgojitelji uz završene edukacije iz područja folklornog stvaralaštva.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole osigurava svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

U organizaciji Dječjeg vrtića Đakovo, za djecu školske obveznike, program predškole provodi se na 17 mjesta održavanja za ukupno oko 200 polaznika.

Program se provodi na bazi 3 školska sata, od početka listopada do kraja svibnja, 250 sati po skupini, u pedagoškoj godini.

Upisi djece u program predškole za djecu školske obveznike vrše se svake godine krajem mjeseca svibnja i početkom lipnja. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Obavijest o upisima u 2021./2022. pedagošku godinu možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: https://djecjivrticdjakovo.hr/upis-djece-u-djecji-vrtic-dakovo-za-2021-2022-pedagosku-godinu/

Zahtjev za upis djeteta u program predškole

ISPIS DJETETA

Za ispis djeteta iz vrtića potrebno je ispuniti Zahtjev.

Zahtjev za ispis djeteta

PROMJENA PROGRAMA

Za promjenu programa potrebno je ispuniti Zahtjev.

Zahtjev za promjenu programa

 

CIJENE PROGRAMA

Roditelj je dužan sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu s Odlukom osnivača – grada Đakova o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo (iz 2017. g. i Izmjene Odluke iz 2018. g.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo.

Mjesečna ekonomska cijena (stvarni troškovi) po djetetu za pojedine programe u Dječjem vrtiću Đakovo iznosi:

• 1.210,00 kn za primarni desetosatni program jaslica (za roditelja 605,00 kn)
• 1.000,00 kn za primarni desetosatni program vrtića (za roditelja 500,00 kn)
• 850,00 kn za primarni petosatni program vrtića (za roditelja 425,00 kn)

Naknada roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića je 50% od utvrđene ekonomske cijene.

Udio roditelja u cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića Đakovo smanjuje se:

 • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za 20% od cijene,
 • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za drugo dijete za 30% od cijene,
 • roditeljima s više djece u vrtiću, za drugo dijete za 20% od cijene,
 • roditeljima s djecom s težim smetnjama u razvoju koja pohađaju redoviti program za 50% od cijene.

Svi roditelji s troje i više djece iz istog obiteljskog domaćinstva koji koriste redoviti program Dječjeg vrtića Đakovo plaćaju za dvoje djece sukladno Odluci, a za treće i svako slijedeće dijete oslobađaju se plaćanja. 

Roditelji korisnici usluga kraćeg programa kreativnog stvaralaštva predškolske djece (igraonice) plaćaju mjesečno iznos od 160,00 kn.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo, cijena kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi iznosi 50,00 kn mjesečno za polaznike koji pohađaju program jednom tjedno, odnosno 100,00 kn mjesečno za polaznike koji pohađaju program dva puta tjedno.

Svoje uplate do 31. 12. 2020. možete izvršiti općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva na način da ispunite sljedeće podatke:

Platitelj – ime i prezime djeteta

IBAN primatelja – HR2825000091102051573

Naziv primatelja – Dječji vrtić Đakovo

Model plaćanja – HR00

Poziv na broj primatelja – svako dijete ima svoj broj kojega upisujete (ukoliko ne znate broj pod kojim se vrši plaćanje za Vaše dijete, u rubriku napišite broj 0700)

Opis plaćanja – plaćanje vrtića za ime i prezime djeteta za mjesec/godinaNTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJNEKO

 

U Dječjem vrtiću Đakovo realiziraju se sljedeći programi:

 • REDOVITI (PRIMARNI) PROGRAMI
 • POSEBNI PROGRAMI
 • PROGRAM PREDŠKOLE

REDOVITI (PRIMARNI, 10-SATNI) ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Dječji vrtić Đakovo ustanova je u kojoj se provodi redoviti program predškolskog odgoja u dva osnovna organizacijska oblika:

 • jaslice – od prve do treće godine života djeteta
 • vrtić – od treće godine do polaska u školu

Redoviti (primarni) program u Dječjem vrtiću Đakovo provodi se u ukupno 17 odgojno-obrazovnih skupina raspoređenih u 4 vrtićke kuće. Program se provodi kao cjelodnevni (u trajanju od deset sati), a namijenjen je djeci od navršene prve godine života do polaska u školu. Program provode odgojitelji predškolske djece koji, u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom vrtića, rade na pravodobnom prepoznavanju i zadovoljavanju dječjih potreba i poticanju razvoja svakog pojedinog djeteta.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje, stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobne odnose, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Organiziran je i smjenski boravak (tjedni ili dnevni boravak do 19:00) koji se provodi u vrtićkoj kući Vila. Odgojno-obrazovne skupine koje formiramo u Dječjem vrtiću Đakovo sastavljene su od djece različitih uzrasta, odnosno najčešće su mješovite. Broj formiranih jasličkih i vrtićkih skupina ovisi o potrebama za istima.

Upisi djece rane i predškolske dobi u redoviti program vrše se svake godine u mjesecu svibnju, tijekom dva tjedna. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Obavijest o upisima u 2021./2022. pedagošku godinu možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: https://djecjivrticdjakovo.hr/upis-djece-u-djecji-vrtic-dakovo-za-2021-2022-pedagosku-godinu/

Potrebna dokumentacija za upis u redoviti (primarni) program

Zahtjev za upis djeteta u primarni program

Odluka o upisu za 2021./2022. pedagošku godinu

POSEBNI PROGRAMI

 1. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

  Cilj Programa je omogućiti svakom djetetu maksimalan razvoj njegovih potencijala, doprinijeti razvoju osjetljivosti za engleski jezik, ostvarenju njegovih postignuća u usvojenosti rječnika, jezičnih struktura i vještina temeljne komunikacije djeteta u skupini na engleskom jeziku, s naglaskom na utjecaj na cjeloviti rast i razvoj djeteta.

  U Program su uključena djeca od navršene treće godine života do polaska u školu. Program je organiziran u skladu sa zainteresiranošću roditelja, odnosno djece, dva ili tri puta tjedno izvan redovitog programa i programa predškole u trajanju od 45 minuta.

 2. KRAĆI PROGRAM KREATIVNOG STVARALAŠTVA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI – IGRAONICA

  Cilj Programa je podržavanje spontanog dječjeg stvaralaštva i individualnih sposobnosti izražavanja u različitim aktivnostima vezanim uz stvaralaštvo. Također, zadaće Programa su razvijanje svijesti o sebi, osjećaja važnosti i posebnosti, međusobnog poštovanja, razvoj osjećaja samokontrole kao i razvoj govora i komunikacije.

  Program je namijenjen djeci od navršene tri godine života do polaska u školu, a provodi se izvan redovitog programa i programa predškole, dva puta tjedno u trajanju od 2 sata.

Upisi djece u igraonicu vrše se tijekom mjeseca svibnja, dok se upisi u program ranog učenja engleskog jezika odvijaju početkom pedagoške godine, u rujnu i listopadu. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.
 

PLAN RAZVOJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA PRI DJEČJEM VRTIĆU ĐAKOVO

Programi koje u dogledno vrijeme planiramo ponuditi:

 1. Integrirani program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi (u sklopu redovitog programa rada)
 2. Integrirani program ranog učenja engleskog jezika (u sklopu redovitog programa rada)
 3. Sportski program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 4. Eko program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 5. Etno program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 1. INTEGRIRANI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI (U SKLOPU REDOVITOG PROGRAMA RADA)

Cilj katoličkog vjerskog odgoja je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi i prema drugima te, na poseban način, prema Bogu, kroz vrednote Evanđelja.

Program katoličkog vjerskog odgoja bit će integriran u redoviti odgojno-obrazovni program rada vrtića u skupine za koje osiguramo specifične uvjete koje ovaj program mora zadovoljiti, a koji su propisani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U Program će biti moguće uključiti djecu u dobi od 3 do 7 godina, a vodit će ga odgojitelji u vjeri sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem pri Katoličko-bogoslovnom fakultetu.

U pedagoškoj godini 2020./2021., verifikaciju „Programa katoličkog vjerskog odgoja Dječjeg vrtića Đakovo“ pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja doveli smo do maksimalno mogućeg stupnja završenosti. Za nastavak ishođenja potrebnog odobrenja od strane MZO čekamo završetak edukacije za provedbu Programa koji pohađa nekoliko odgojiteljica-djelatnica našeg vrtića. Osiguranjem stručnog kadra za provođenje Programa zadovoljit ćemo uvjet koji je potreban da bi mogli provoditi Program i tada će nam Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobriti njegovo provođenje. Za isti pripremamo potrebne prostorno-materijalne uvjete koje će, nakon odobrenja od strane MZO, nadležni provjerom utvrditi.

 1. INTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA (U SKLOPU REDOVITOG PROGRAMA RADA)

Cilj Programa je stvaranje adekvatnih poticaja i okruženja za cjelokupni razvoj djeteta, posebno onih kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.

Program će se temeljiti na zadaćama koje polaze od humanističke koncepcije odgojno – obrazovnog rada, a od specifičnih zadaća izdvajamo: razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik, poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi,  poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem te razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku.

Program će biti integriran u redoviti odgojno-obrazovni program rada vrtića u skupine za koje osiguramo specifične uvjete koje ovaj program mora zadovoljiti, a koji su propisani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U Program će biti moguće uključiti djecu u dobi od 3 do 7 godina, a vodit će ga odgojitelji s dodatnom izobrazbom engleskog jezika.

Za realizaciju ovog programa potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog ministarstva, a od specifičnih uvjeta potrebno je osposobiti zainteresirane odgojitelje koji su djelatnici našeg vrtića. Priprema potrebne dokumentacije je u tijeku i u pedagoškoj godini 2021./2022. plan je istu uputiti u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 1. SPORTSKI PROGRAM – KRAĆI I INTEGRIRANI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Ciljevi Programa su pravilan rast i razvoj djeteta, razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, brzina, snaga, ravnoteža, gibljivost), usvajanje motoričkih znanja različitih sportova, te poticanje pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju, sportu i zdravom načinu života.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

 1. Eko program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program

Ciljevi programa su razvoj ekološke osjetljivosti, aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju, razumijevanje prirodnih procesa i njihove ovisnosti te razvijanje pozitivnih stavova prema okolišu, a provodit će ga educirani odgojitelji.

Program eko grupe bit će obogaćen sadržajima odgoja za održivi razvoj s ciljem razvijanja ekološke osjetljivosti i aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

 1. Etno program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program

Temeljni cilj ovog programa je osigurati stvaranje djeci prilagođenog i bogatog okruženja koje će poticati djetetov cjelovit i pravilan razvoj te omogućiti zadovoljenje djetetove potrebe za čuvanjem i razvijanjem nacionalne, duhovne i materijalne te prirodne baštine.

Program će biti namijenjen djeci od treće godine do polaska u školu. Cilj je razvijati u djece osjećaj pripadnosti i ljubavi prema hrvatskoj tradicijskoj kulturnoj i duhovnoj baštini. Program će provoditi stručno educirani odgojitelji uz završene edukacije iz područja folklornog stvaralaštva.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole osigurava svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

U organizaciji Dječjeg vrtića Đakovo, za djecu školske obveznike, program predškole provodi se na 18 mjesta održavanja u 19 odgojno-obrazovnih skupina za ukupno oko 160 polaznika.

Program se provodi na bazi 3 školska sata, od početka listopada do kraja svibnja, 250 sati po skupini, u pedagoškoj godini.

Upisi djece u program predškole za djecu školske obveznike vrše se svake godine krajem mjeseca svibnja i početkom lipnja. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Obavijest o upisima u 2021./2022. pedagošku godinu možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: https://djecjivrticdjakovo.hr/upis-djece-u-djecji-vrtic-dakovo-za-2021-2022-pedagosku-godinu/

Zahtjev za upis djeteta u program predškole

ISPIS DJETETA

Za ispis djeteta iz vrtića potrebno je ispuniti Zahtjev.

Zahtjev za ispis djeteta

PROMJENA PROGRAMA

Za promjenu programa potrebno je ispuniti Zahtjev.

Zahtjev za promjenu programa

CIJENE PROGRAMA

Roditelj je dužan sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu s Odlukom osnivača – grada Đakova o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo (iz 2017. g. i Izmjene Odluke iz 2018. g.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo.

Mjesečna ekonomska cijena (stvarni troškovi) po djetetu za pojedine programe u Dječjem vrtiću Đakovo iznosi:

• 1.210,00 kn za primarni desetosatni program jaslica (za roditelja 605,00 kn)
• 1.000,00 kn za primarni desetosatni program vrtića (za roditelja 500,00 kn)
• 850,00 kn za primarni petosatni program vrtića (za roditelja 425,00 kn)

Naknada roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića je 50% od utvrđene ekonomske cijene.

Udio roditelja u cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića Đakovo smanjuje se:

 • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za 20% od cijene,
 • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za drugo dijete za 30% od cijene,
 • roditeljima s više djece u vrtiću, za drugo dijete za 20% od cijene,
 • roditeljima s djecom s težim smetnjama u razvoju koja pohađaju redoviti program za 50% od cijene.

Svi roditelji s troje i više djece iz istog obiteljskog domaćinstva koji koriste redoviti program Dječjeg vrtića Đakovo plaćaju za dvoje djece sukladno Odluci, a za treće i svako slijedeće dijete oslobađaju se plaćanja. 

Roditelji korisnici usluga kraćeg programa kreativnog stvaralaštva predškolske djece (igraonice) plaćaju mjesečno iznos od 160,00 kn.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo, cijena kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi iznosi 50,00 kn mjesečno za polaznike koji pohađaju program jednom tjedno, odnosno 100,00 kn mjesečno za polaznike koji pohađaju program dva puta tjedno.

Svoje uplate do 31. 12. 2020. možete izvršiti općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva na način da ispunite sljedeće podatke:

Platitelj – ime i prezime djeteta

IBAN primatelja – HR2825000091102051573

Naziv primatelja – Dječji vrtić Đakovo

Model plaćanja – HR00

Poziv na broj primatelja – svako dijete ima svoj broj kojega upisujete (ukoliko ne znate broj pod kojim se vrši plaćanje za Vaše dijete, u rubriku napišite broj 0700)

Opis plaćanja – plaćanje vrtića za ime i prezime djeteta za mjesec/godinaNTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJN

U Dječjem vrtiću Đakovo realiziraju se sljedeći programi:

 • REDOVITI (PRIMARNI) PROGRAMI
 • POSEBNI PROGRAMI
 • PROGRAM PREDŠKOLE

REDOVITI (PRIMARNI, 10-SATNI) ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Dječji vrtić Đakovo ustanova je u kojoj se provodi redoviti program predškolskog odgoja u dva osnovna organizacijska oblika:

 • jaslice – od prve do treće godine života djeteta
 • vrtić – od treće godine do polaska u školu

Redoviti (primarni) program u Dječjem vrtiću Đakovo provodi se u ukupno 17 odgojno-obrazovnih skupina raspoređenih u 4 vrtićke kuće. Program se provodi kao cjelodnevni (u trajanju od deset sati), a namijenjen je djeci od navršene prve godine života do polaska u školu. Program provode odgojitelji predškolske djece koji, u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom vrtića, rade na pravodobnom prepoznavanju i zadovoljavanju dječjih potreba i poticanju razvoja svakog pojedinog djeteta.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje, stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobne odnose, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Organiziran je i smjenski boravak (tjedni ili dnevni boravak do 19:00) koji se provodi u vrtićkoj kući Vila. Odgojno-obrazovne skupine koje formiramo u Dječjem vrtiću Đakovo sastavljene su od djece različitih uzrasta, odnosno najčešće su mješovite. Broj formiranih jasličkih i vrtićkih skupina ovisi o potrebama za istima.

Upisi djece rane i predškolske dobi u redoviti program vrše se svake godine u mjesecu svibnju, tijekom dva tjedna. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Obavijest o upisima u 2021./2022. pedagošku godinu možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: https://djecjivrticdjakovo.hr/upis-djece-u-djecji-vrtic-dakovo-za-2021-2022-pedagosku-godinu/

Potrebna dokumentacija za upis u redoviti (primarni) program

Zahtjev za upis djeteta u primarni program

Odluka o upisu za 2021./2022. pedagošku godinu

POSEBNI PROGRAMI

 1. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

  Cilj Programa je omogućiti svakom djetetu maksimalan razvoj njegovih potencijala, doprinijeti razvoju osjetljivosti za engleski jezik, ostvarenju njegovih postignuća u usvojenosti rječnika, jezičnih struktura i vještina temeljne komunikacije djeteta u skupini na engleskom jeziku, s naglaskom na utjecaj na cjeloviti rast i razvoj djeteta.

  U Program su uključena djeca od navršene treće godine života do polaska u školu. Program je organiziran u skladu sa zainteresiranošću roditelja, odnosno djece, dva ili tri puta tjedno izvan redovitog programa i programa predškole u trajanju od 45 minuta.

 2. KRAĆI PROGRAM KREATIVNOG STVARALAŠTVA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI – IGRAONICA

  Cilj Programa je podržavanje spontanog dječjeg stvaralaštva i individualnih sposobnosti izražavanja u različitim aktivnostima vezanim uz stvaralaštvo. Također, zadaće Programa su razvijanje svijesti o sebi, osjećaja važnosti i posebnosti, međusobnog poštovanja, razvoj osjećaja samokontrole kao i razvoj govora i komunikacije.

  Program je namijenjen djeci od navršene tri godine života do polaska u školu, a provodi se izvan redovitog programa i programa predškole, dva puta tjedno u trajanju od 2 sata.

Upisi djece u igraonicu vrše se tijekom mjeseca svibnja, dok se upisi u program ranog učenja engleskog jezika odvijaju početkom pedagoške godine, u rujnu i listopadu. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.
 

PLAN RAZVOJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA PRI DJEČJEM VRTIĆU ĐAKOVO

Programi koje u dogledno vrijeme planiramo ponuditi:

 1. Integrirani program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi (u sklopu redovitog programa rada)
 2. Integrirani program ranog učenja engleskog jezika (u sklopu redovitog programa rada)
 3. Sportski program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 4. Eko program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 5. Etno program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program
 1. INTEGRIRANI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI (U SKLOPU REDOVITOG PROGRAMA RADA)

Cilj katoličkog vjerskog odgoja je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi i prema drugima te, na poseban način, prema Bogu, kroz vrednote Evanđelja.

Program katoličkog vjerskog odgoja bit će integriran u redoviti odgojno-obrazovni program rada vrtića u skupine za koje osiguramo specifične uvjete koje ovaj program mora zadovoljiti, a koji su propisani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U Program će biti moguće uključiti djecu u dobi od 3 do 7 godina, a vodit će ga odgojitelji u vjeri sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem pri Katoličko-bogoslovnom fakultetu.

U pedagoškoj godini 2020./2021., verifikaciju „Programa katoličkog vjerskog odgoja Dječjeg vrtića Đakovo“ pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja doveli smo do maksimalno mogućeg stupnja završenosti. Za nastavak ishođenja potrebnog odobrenja od strane MZO čekamo završetak edukacije za provedbu Programa koji pohađa nekoliko odgojiteljica-djelatnica našeg vrtića. Osiguranjem stručnog kadra za provođenje Programa zadovoljit ćemo uvjet koji je potreban da bi mogli provoditi Program i tada će nam Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobriti njegovo provođenje. Za isti pripremamo potrebne prostorno-materijalne uvjete koje će, nakon odobrenja od strane MZO, nadležni provjerom utvrditi.

 1. INTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA (U SKLOPU REDOVITOG PROGRAMA RADA)

Cilj Programa je stvaranje adekvatnih poticaja i okruženja za cjelokupni razvoj djeteta, posebno onih kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.

Program će se temeljiti na zadaćama koje polaze od humanističke koncepcije odgojno – obrazovnog rada, a od specifičnih zadaća izdvajamo: razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik, poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi,  poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem te razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku.

Program će biti integriran u redoviti odgojno-obrazovni program rada vrtića u skupine za koje osiguramo specifične uvjete koje ovaj program mora zadovoljiti, a koji su propisani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U Program će biti moguće uključiti djecu u dobi od 3 do 7 godina, a vodit će ga odgojitelji s dodatnom izobrazbom engleskog jezika.

Za realizaciju ovog programa potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog ministarstva, a od specifičnih uvjeta potrebno je osposobiti zainteresirane odgojitelje koji su djelatnici našeg vrtića. Priprema potrebne dokumentacije je u tijeku i u pedagoškoj godini 2021./2022. plan je istu uputiti u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 1. SPORTSKI PROGRAM – KRAĆI I INTEGRIRANI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM

Ciljevi Programa su pravilan rast i razvoj djeteta, razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, brzina, snaga, ravnoteža, gibljivost), usvajanje motoričkih znanja različitih sportova, te poticanje pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju, sportu i zdravom načinu života.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

 1. Eko program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program

Ciljevi programa su razvoj ekološke osjetljivosti, aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju, razumijevanje prirodnih procesa i njihove ovisnosti te razvijanje pozitivnih stavova prema okolišu, a provodit će ga educirani odgojitelji.

Program eko grupe bit će obogaćen sadržajima odgoja za održivi razvoj s ciljem razvijanja ekološke osjetljivosti i aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom okruženju.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

 1. Etno program – kraći i integrirani odgojno-obrazovni program

Temeljni cilj ovog programa je osigurati stvaranje djeci prilagođenog i bogatog okruženja koje će poticati djetetov cjelovit i pravilan razvoj te omogućiti zadovoljenje djetetove potrebe za čuvanjem i razvijanjem nacionalne, duhovne i materijalne te prirodne baštine.

Program će biti namijenjen djeci od treće godine do polaska u školu. Cilj je razvijati u djece osjećaj pripadnosti i ljubavi prema hrvatskoj tradicijskoj kulturnoj i duhovnoj baštini. Program će provoditi stručno educirani odgojitelji uz završene edukacije iz područja folklornog stvaralaštva.

Realizacija programa je u pripremnim fazama za pokretanje postupka verifikacije pri MZO i poduzimanju potrebnih radnji za osposobljavanje odgojitelja za vođenje ovog programa.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole osigurava svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

U organizaciji Dječjeg vrtića Đakovo, za djecu školske obveznike, program predškole provodi se na 18 mjesta održavanja u 19 odgojno-obrazovnih skupina za ukupno oko 160 polaznika.

Program se provodi na bazi 3 školska sata, od početka listopada do kraja svibnja, 250 sati po skupini, u pedagoškoj godini.

Upisi djece u program predškole za djecu školske obveznike vrše se svake godine krajem mjeseca svibnja i početkom lipnja. Detaljnije informacije o upisima, kao i točan datum, objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Vrtića.

Obavijest o upisima u 2021./2022. pedagošku godinu možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: https://djecjivrticdjakovo.hr/upis-djece-u-djecji-vrtic-dakovo-za-2021-2022-pedagosku-godinu/

Zahtjev za upis djeteta u program predškole

ISPIS DJETETA

Za ispis djeteta iz vrtića potrebno je ispuniti Zahtjev.

Zahtjev za ispis djeteta

PROMJENA PROGRAMA

Za promjenu programa potrebno je ispuniti Zahtjev.

Zahtjev za promjenu programa

CIJENE PROGRAMA

Roditelj je dužan sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu s Odlukom osnivača – grada Đakova o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo (iz 2017. g. i Izmjene Odluke iz 2018. g.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo.

Mjesečna ekonomska cijena (stvarni troškovi) po djetetu za pojedine programe u Dječjem vrtiću Đakovo iznosi:

• 1.210,00 kn za primarni desetosatni program jaslica (za roditelja 605,00 kn)
• 1.000,00 kn za primarni desetosatni program vrtića (za roditelja 500,00 kn)
• 850,00 kn za primarni petosatni program vrtića (za roditelja 425,00 kn)

Naknada roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića je 50% od utvrđene ekonomske cijene.

Udio roditelja u cijeni redovitih programa Dječjeg vrtića Đakovo smanjuje se:

 • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za 20% od cijene,
 • samohranim roditeljima/jednoroditeljskim obiteljima za drugo dijete za 30% od cijene,
 • roditeljima s više djece u vrtiću, za drugo dijete za 20% od cijene,
 • roditeljima s djecom s težim smetnjama u razvoju koja pohađaju redoviti program za 50% od cijene.

Svi roditelji s troje i više djece iz istog obiteljskog domaćinstva koji koriste redoviti program Dječjeg vrtića Đakovo plaćaju za dvoje djece sukladno Odluci, a za treće i svako slijedeće dijete oslobađaju se plaćanja. 

Roditelji korisnici usluga kraćeg programa kreativnog stvaralaštva predškolske djece (igraonice) plaćaju mjesečno iznos od 160,00 kn.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Đakovo, cijena kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi iznosi 50,00 kn mjesečno za polaznike koji pohađaju program jednom tjedno, odnosno 100,00 kn mjesečno za polaznike koji pohađaju program dva puta tjedno.

Svoje uplate do 31. 12. 2020. možete izvršiti općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva na način da ispunite sljedeće podatke:

Platitelj – ime i prezime djeteta

IBAN primatelja – HR2825000091102051573

Naziv primatelja – Dječji vrtić Đakovo

Model plaćanja – HR00

Poziv na broj primatelja – svako dijete ima svoj broj kojega upisujete (ukoliko ne znate broj pod kojim se vrši plaćanje za Vaše dijete, u rubriku napišite broj 0700)

Opis plaćanja – plaćanje vrtića za ime i prezime djeteta za mjesec/godinaNTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJN

Scroll to top